Pravidlá spracúvania osobných údajov ubytovaných, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:  SILENSA s.r.o.     www.hostelsilensa.sk
sídlo:                      Levočská 2/A 080 01 Prešov
IČO: 50970194     DIČ: SK2120544250
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39507/P
štatutár:               Peter Kokoška, tel: +421 904 520 520, email: office.silensa@gmail.com
Prevádzka:           Levočská 2/A 080 01 Prešov
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných a kamerových systémov, vydávam nasledovné pravidlá:

1. Dotknutou osobou sa považuje: návštevník, ubytovaný, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, volajúci, či užívateľ webstránok.

2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestoroch Hostel SILENSA, resp. telefonuje, napíše e-mail, vyplní Kontaktný formulár a/alebo si prezerá www.hostelsilensa.sk, robí objednávku cez www.booking.com, www.tripadvisor.com sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi aj zmluvným sprostredkovateľom so spracúvaním svojich osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008, účinná od 01.08.2008, v zmysle Zákona č. 310/2021 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 451/2008 Z. z. o azyle v platnom znení. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju službu voči dotknutým osobám.

4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

Priestor monitorovany


5. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby atretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
- kamerový záznam min. 14 dní,
- žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 30 dní,
- pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,
až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. Zmluvní partneri, sprostredkovatelia sú:
- www.booking.com, Booking.com (Slovakia) s.r.o.; Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava, IČO:
47618302; https://www.booking.com/content/privacy.sk;
- www.tripadvisor.com, TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue Needham, MA 02494, USA,
https://tripadvisor.mediaroom.com/SK-privacy-policy;

7. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Za foto a video dokumentáciu zhotovenú inými osobami, prevádzkovateľ nenesie
žiadnu zodpovednosť.

8. Práva dotknutej osoby:
- právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
- právo na obmedzenie spracúvania;
- právo prístupu k vaším údajom;
- právo namietať;
- právo na presnosť a opravu osobných údajov;
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
- právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
- právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
- právo na presun vašich údajov;
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

9. ŽIADOSŤ: Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti (viď VZOR) podanej Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti alebo v e-maily musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

10. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, ak sa domnieva, že jeho Žiadosť nebola prevádzkovateľom vyriešená.

11. Zodpovedná osoba: e-mail: zodpovednaosoba@save2.sk

12. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote 60 dní o stave vybavenia sťažnosti
a o výsledku prešetrenia sťažnosti. https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti-podla-zakona-o-staznostiach.
Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:zodpovednaosoba@save2.sk e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/legislativa

13. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

14. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 15.2.2022.